BookAnything Sweden AB
  Sveavägen 9, 11 57 Stockholm
  Box 191 88, 104 32 Stockholm
  Org.nr: ______________
  1. INLEDNING


  1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "Villkoren") gäller mellan dig
  och BookAnything AB (hädanefter kallas "BookAnything", "Vi" och / eller
  "Oss") när du använder alla tjänster som BookAnything tillhandahåller via
  den webbaserade applikationen ("Applikationen"). BookAnything
  tillhandahåller, via applikationen, en marknadsplats för förmedling av
  kontakt mellan personer som vill hyra ut hyresobjekt ("ägare") och personer
  som vill hyra sådana hyresobjekt ("hyresgäster") (ovanstående beskrivning
  kallas nedan som "Service"). Ägare och hyresgäster kallas tillsammans
  "Användare", "Du" och / eller "Du".
  1.2 Villkoren beskriver tjänsten och vad som gäller dig som användare och
  vilka rättigheter och skyldigheter du och vi har. Villkoren reglerar endast
  avtalsförhållandet mellan BookAnything, inklusive dess möjliga
  underleverantörer och partners, och Användaren. BookAnything är inte i
  något fall part i ett avtalsförhållande mellan ägare och hyresgäste, utan
  fungerar bara som en medlare för kontakt mellan användare.
  1.3 Observera att Villkoren utgör fullständig reglering av alla frågor som
  påverkar Villkoren. BookAnything förbehåller sig rätten att uppdatera och
  ändra villkoren. Uppdateringar meddelas användarna via anmälan i
  applikationen eller via e-post till den e-postadress som användaren angav
  vid registreringen.


  2. ALLMÄNT OM TJÄNSTEN OCH REGISTRERINGEN


  2.1 BookAnything erbjuder användarna en möjlighet att använda tjänsten
  genom att registrera sig. Registrering är endast möjlig för fysiska
  personer som är över arton (18) år eller som har föräldrarnas godkännande
  och juridiska personer varigenom en företrädare för den juridiska personen
  måste kunna presentera dokumentation som intygar att ombudet har befogenhet
  att underteckna företaget i juridisk person och binda den i enlighet med
  villkoren. Genom att registrera dig som användare i applikationen och
  använda tjänsten bekräftar du att du har läst och accepterat villkoren.


  2.2 Användare registrerar sig för tjänsten i applikationen genom att
  identifiera med e-postadress och lösenord eller länkat Facebook-konto och
  därigenom acceptera villkoren. Användarna ansvarar för att informationen
  som lämnas under registreringen är korrekt och uppdaterad och att denna
  information hålls uppdaterad när det behövs. Användare kan kontrollera och
  uppdatera sin användarinformation i applikationen under fliken "Redigera
  användarinformation".


  2.3 BookAnything förbehåller sig rätten, i händelse av misstanke om
  missbruk av tjänsten, eller om användaren inte följer villkoren, att
  kontrollera användarens korrespondens med andra användare via applikationen
  och att avsluta användarens medlemskap med omedelbar verkan.


  3. UTHYRNINGSVILLKOR


  3.1 Ägaren ansvarar för att den produkt som hyrs ut annonseras på ett
  korrekt sätt som återspeglar produktens faktiska skick och
  användningsområden. Ägaren ansvarar också för att varorna överlämnas och
  returneras vid överenskommen tid.


  3.2 Ägaren är ansvarig för att hålla hyresobjektet och eventuell
  kringutrustning försäkrad om hyresobjektet inte ingår i BookAnthers
  försäkring. Detta gäller under hyresperioden och för att säkerställa att
  försäkringen även täcker uthyrningen av hyresobjektet. Hyresvärden är också
  ansvarig för att vid behov få godkännande från sitt försäkringsbolag för
  att hyra ut hyresobjektet.


  3.3 Ägaren ansvarar för betalningen av skatter och andra avgifter som kan
  uppkomma vid hyran. Det är ägarens ansvar att ta reda på vilka skatteregler
  som gäller vid uthyrning av olika hyresfastigheter.


  3.4 Hyresgästen ansvarar för att ta hand om hyresobjektet och att returnera
  det så långt som möjligt i samma skick som det hämtades. Skulle hyresgästen
  orsaka skada på hyresobjektet genom vårdslöshet eller vårdslöshet, är
  hyresgästen ansvarig gentemot ägaren för de kostnader som uppstår för att
  återställa hyresobjektet eller ersätta hyresobjektet med en produkt av
  samma funktion och kvalitet.


  3.5 Genom att boka ett hyresobjekt i enlighet med avsnitt 5.1 nedan
  godkänner hyresgästen de annulleringsvillkor som anges i respektive annons.


  3.6 Nuvarande avbokningsregler: Om ett avtal annulleras fem (5) dagar före
  hyresperiodens början återbetalas 100% av hyresbeloppet. Vid avbokning två
  (2) dagar före hyresperiodens början återbetalas 50% av hyresbeloppet.


  30,7 Om hyresgästen inte samlar en bokad hyresobjektet kommer hela
  hyresbeloppet att debiteras.


  3.8 Om förseningen med att returnera hyresobjektet uppgår till mer än 100%
  av den ursprungliga hyresperioden, dock minst tio (10) dagar, ska
  hyresobjektet betraktas som stulet och hyresgästen debiteras kostnaden för
  att ersätta den stulna hyra objekt.


  4. UTHYRNING OCH LEVERANS


  4.1 En bokning av ett annonserat hyresobjekt uppstår när Hyresgästen
  bekräftar bokningen av hyresobjektet genom att identifiera med e-postadress
  och lösenord eller länkat Facebook-konto och sedan betala hyresbeloppet i
  enlighet med avsnitt 5.1 nedan. En bokningsbekräftelse skickas sedan via
  e-post till både ägaren och hyresgästen som anger den avtalade
  hyresperioden, hyresbeloppet, avbokningsvillkoren och andra villkor för
  hyran. Informationen i bokningsbekräftelsen är också tillgänglig för
  användare i applikationen.


  4.2 Leverans eller hämtning av hyresobjekt ska ske i enlighet med ägarens
  och hyresgästens ömsesidiga avtal i samband med bokningen.


  5. BETALNING


  5.1 Betalning av hyresbeloppet sker i samband med bokningen via Tjänsten
  och hanteras via BookAnthings partner Swish (www.swish.se).


  5.2 Vid betalning dras hyresbeloppet inklusive bokningsavgift från det
  betalkort eller kreditkort som specificerats av hyresgästen i samband med
  bokningen i enlighet med avsnitt 4.1 ovan. BookAnything behåller
  hyresbeloppet för hyresgästen respektive ägaren under hela hyresperioden.
  Hyresbeloppet överförs sedan till ett bankkonto som specificerats av
  ägaren, efter avdrag för BookAnthings serviceavgift i enlighet med punkt 7
  nedan, varje månad (varannan fredag ​​i månaden).


  5.3 Om ägaren inte har levererat eller överlämnat ett bokat hyresobjekt
  till hyresgästen den angivna dagen och hyresgästen kan visa att detta inte
  har hänt kommer BookAnything att göra det, om hyresgästen och ägaren inte
  kommer överens om en ny dag för leverans eller leverans inom tre (3) dagar
  från bokningsdatum., för att returnera hyresbeloppet till hyresgästen.


  5.4 I händelse av en annullerad hyra kommer pengarna att återbetalas till
  hyresgästen i enlighet med avbokningsvillkoren. När en avbokning har gjorts
  skickas ett ärende direkt till vår partner Swish, som hanterar
  återbetalningen. Det tar vanligtvis mellan 5-10 dagar tills återbetalningen
  är klar och pengarna är tillgängliga för hyresgästen.


  6. SERVICEAVGIFT


  6.1 BookAthing tar ut avgifter för ägaren ("serviceavgift").
  Serviceavgiften uppgår till 5% av det hyresbelopp som överenskommits mellan
  användarna, dock minst 5 SEK. BookAnything har rätt att ändra
  serviceavgiften och bokningsavgiften genom att ändra dessa villkor.


  6.2 Användare som undviker att betala serviceavgifter och bokningsavgifter
  (t.ex. genom att debitera utanför tjänsten) kan sägas upp i enlighet med
  avsnitt 11.1.


  7. ANNULLERING OCH KLAGOMÅLAvbeställning


  7.1av ett bokat hyresobjekt kan göras av ägaren i enlighet med de
  annulleringsvillkor som valts för hyresobjektet enligt avsnitt 4.8 ovan.


  7.2 Avbokning av ett bokat hyresobjekt utfört av ägaren innebär full
  återbetalning av hyresbeloppet till hyresgästen.


  7.3 Ägaren och hyresgästen har rätt att annullera en bokning på grund av
  omständigheter som ägaren eller hyresgästen själv inte kunde förutse eller
  kontrollera (force majeure).


  7.4 Eventuella klagomål, invändningar och anspråk på ersättning på grund av
  hyres- eller hyresobjektet hanteras mellan hyresgästen och ägaren.


  8. ANVÄNDARANSVAR


  8.1 Användare förbinder sig att använda tjänsten i enlighet med villkoren.


  8.2 Användare ansvarar för att användarinformation hålls hemlig och att
  tillgång till användarens identifieringsmetod inte avslöjas för någon
  annan. Användare får inte heller tillåta, direkt eller indirekt, tredje
  part att använda tjänsten i sitt namn. Om användare har anledning att
  misstänka att någon obehörig har tillgång till sin användarinformation och
  / eller identifieringsmetod, måste sådana användare omedelbart kontakta
  BookAnything så att BookAnything kan blockera den aktuella användarens
  konto i väntan på en undersökning.


  8.3 Användare ansvarar för all information som publiceras via tjänsten.
  Detta innebär att användare måste se till att informationen som
  tillhandahålls under registrering eller på annat sätt via tjänsten är
  korrekt och att avslöjandet av denna information inte på något sätt strider
  mot tillämplig lag eller villkoren.


  8.4 Användare förbinder sig att inte använda information som erhållits via
  tjänsten för något annat syfte än kontakt med andra användare. Det är
  således inte tillåtet att avslöja andra användares kontaktinformation eller
  annan information om dessa till tredje part.


  8.5 Användare garanterar att användare har alla nödvändiga rättigheter till
  sådant innehåll som en användare skapar och / eller laddar upp i
  applikationen såsom. bilder, videor och annonstexter ("Användargenererat
  innehåll"), antingen genom att skapa det användargenererade innehållet
  själv, eller av skaparen av sådant användargenererat innehåll som ger
  användaren tillstånd att använda det användargenererade innehållet i
  applikationen i i enlighet med villkoren.


  8.6 Genom att ladda upp användargenererat innehåll ger användarna
  BookAnything en obegränsad rätt att fritt disponera det användargenererade
  innehållet, till exempel genom att bearbeta, anpassa, lagra eller kopiera
  det och göra det tillgängligt för allmänheten och att överföra dessa
  rättigheter till alla partners . BookAnything kan också använda det
  användargenererade innehållet för marknadsföringsändamål. BookAnthings
  rättigheter förblir även efter att en annons har raderats.


  8.7 BookAthings användning av det användargenererade innehållet ger inte
  upphov till något krav på ersättning från användarna.


  8.8 BookAnything har rätt att radera information som tillhandahålls av
  användare i applikationen för att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen
  (1998: 112) på elektroniska anslagstavlor.


  8.9 BookAnything har också rätt att avbryta användarna från att använda
  tjänsten utan föregående varning om det finns misstankar om felaktig
  användning av användarens användarinformation eller om information som
  tillhandahålls av användaren verkar strida mot tillämplig lag eller om
  användaren annars bryter mot villkoren.


  8.10 Användare kan hållas ansvariga för förlust och skada till BookAnything
  eller någon annan till följd av Användarens överträdelse av Villkoren eller
  tillämplig lag eller som ett resultat av annat oaktsamt beteende.


  8.11 BookAnything har rätt att begära kreditinformation från tredje part om
  användare om det behövs.


  9. BOOKANYTHINGS ANSVAR


  9.1 BokAllt strävar efter att säkerställa att tjänsten är tillgänglig
  tjugofyra (24) timmar om dygnet. BookAnything bär dock inget ansvar om hela
  eller delar av tjänsten är otillgängliga när som helst eller under någon
  period, av någon anledning.


  9.2 Tillgång till tjänsten kan avbrytas tillfälligt och utan föregående
  meddelande i händelse av systemfel, underhåll, reparation eller av andra
  skäl som BookAnything inte kan kontrollera.


  9.3 BookAnything strävar efter att säkerställa att all information i
  applikationen är i huvudsak korrekt. BookAnything garanterar dock inte att
  innehållet i applikationen är korrekt eller fullständig. BookAnything kan
  när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar i
  applikationen.


  9.4 Innehållet i applikationen tillhandahålls "som det är" och BookAnything
  ger inga garantier avseende innehållet.


  9.5 BookAnything kommer att samarbeta fullt ut med alla myndigheter och
  följa alla domstolsbeslut som föreskriver avslöjande av personlig
  information om eller platsinformation för alla som har publicerat innehåll
  i strid med villkoren.


  10. ANSVARSBEGRÄNSNING


  10.1 BokAllt ifrågasätter härmed, i den utsträckning som tillåts enligt
  tillämplig lag, ansvar för direkta och indirekta skador och / eller
  förluster eller skador som uppkommit av användare eller för tredje part i
  samband med användningen av eller hinder för användningen av tjänsten
  oavsett hur skadan uppstår och oavsett om skadan orsakas av vårdslöshet,
  avtalsbrott eller på annat sätt.


  10.2 Ansvarsbegränsningen i detta avsnitt 11 ändrar eller begränsar inte en
  användares rättigheter som konsument och utesluter eller begränsar inte
  ansvar i den utsträckning som inte tillåts enligt tillämplig lag.


  10.3 Ansvarsbegränsningen begränsar inte BookAnything från att kompensera
  användare eller tredje part för förluster och / eller skador som har
  uppstått i samband med användningen av tjänsten vid tidpunkter när
  BookAnything finner det lämpligt.


  11. AVSLUTANDE


  11.1 BookAnything har rätt, efter eget gottfinnande och utan föregående
  meddelande, att begränsa en användares tillgång till tjänsten och / eller
  att vägra all korrespondens med en användare om:
  a) det finns en ändring av regleringen som begränsar BookAnythings
  möjlighet att erbjuda tillgång till tjänsten;
  b) varje händelse som ligger utanför BookAnythings kontroll hindrar
  BookAnything från att erbjuda tillgång till Tjänsten inklusive, men inte
  begränsat till, tekniska frågor, kapacitetsfrågor och kommunikationsfrågor;
  eller
  c) BookAnything anser att en användare missbrukar tjänsten eller på annat
  sätt agerar i strid med villkoren.
  d) BookAnything anser att en användare inte har tillräckligt god kredit för
  att använda tjänsten.


  12. PERSONUPPGIFTER


  12.1 Användningen av tjänsten inkluderar behandling av personuppgifter för
  olika ändamål. BookAnything ansvarar för personuppgifter för all behandling
  av personuppgifter som BookAnything, eller någon annan för BookAnything,
  utför inom ramen för tjänsten. Personlig information är information som
  direkt eller indirekt kan tillskrivas en person, till exempel namn och
  adress. Kontaktinformation för BookAnything finns längst ner i denna
  information.


  12.2 Genom att acceptera villkoren samtycker användarna till att
  BookAnything behandlar (i) kontaktinformation såsom namn, e-post,
  telefonnummer, adress och personnummer, (ii) betalningsinformation såsom
  betalkort eller kreditkort eller bankkonto för betalning, (iii) geografisk
  position såsom koordinater, (iv) detaljerad orderhistorik inklusive kvitton
  och tider, (v) IP-adress (vi) användarinformation, om användare för de
  ändamål som anges i avsnitt 12.3 nedan.


  12.3 BookAnything får använda, sammanställa, bearbeta och analysera den
  information som beskrivs ovan i avsnitt 12.2 ovan för att administrera
  användarens konto hos BookAnything, för att marknadsföra BookAnything och
  BookAnthing potentiella partners produkter och tjänster, för att analysera
  användarnas användning av tjänsten, för att säkerställa att Tjänstens
  tekniska funktionalitet och att uppfylla skyldigheter enligt lag eller
  reglering. (i) Kontaktinformation används för att skapa ett konto hos
  BookAnything och en hyresannons. (ii) Betalningsinformation används för att
  kunna ta emot betalning för hyresobjekt eller för att kunna betala för
  hyrda fastigheter. (iii) Geografisk position används för att kunna visa
  hyresobjekt närmast dig eller närmaste önskade adress. (iv) Orderhistorik
  används för att presentera historiken för användaren och för att beräkna
  svarsfrekvensen och den genomsnittliga svarstiden. (v) IP-adressen används
  för att skapa ett konto hos BookAnthing betalningsleverantör Swish.


  12.4 Användare har rätt att kostnadsfritt ta emot information och
  registrera utdrag om behandlingen av personuppgifter som BookAnything utför
  angående användare. Användare har också rätt att begära korrigering,
  radering eller blockering av felaktiga personuppgifter.


  12.5 Andra parter som deltar i din användarinformation från BookAnything.
  Vi delar din personliga information med: (i) Polisen när de utreder brott.
  (ii) Swish (SwedBank) för betalningslösning. (iii) Heroku, Google Cloud
  Services och Amazon Web Services eller någon sådan leverantör som då och då
  ersätter dem för hantering av servermiljöer som databaser och
  applikationer. (iv) IT-konsulter som vi anställer då och då för service och
  utveckling av våra system. I de fall vi överför dina uppgifter till ett
  annat företag som behandlar dina personuppgifter för våra räkning som
  personuppgiftsassistent har vi ett assistentavtal på plats med strikta
  instruktioner om behandling av personuppgifter, konfidentialitet och
  säkerhet.


  12.6 Om du har frågor eller invändningar om hur vi hanterar din personliga
  information, vänligen kontakta:
  E-post: hello@bookanything.com


  13. INTELLEKTUELL EGENDOMSRÄTTIGHETER


  Om inte annat anges i dessa villkor eller i ansökan, äger BookAnything,
  eller BookAnything's licensgivare alla immateriella rättigheter och andra
  rättigheter, inklusive upphovsrätt och varumärkes- och kunskapsrättigheter,
  till tjänsten och applikationen. Användare får inte, utan BookAnthings
  skriftliga medgivande, distribuera, licensiera, modifiera, kopiera eller på
  annat sätt använda innehållet i applikationen i större utsträckning än vad
  som krävs för att använda tjänsten, såvida inte annat föreskrivs i
  obligatorisk lag.


  14. ÅTGÄRDSRÄTT Uthyrning


  via tjänsten omfattas inte av ångerrätten enligt lagen om distansavtal
  (lagen (2005: 59) om distansavtal och kontrakt utanför affärslokaler).


  15. ÖVRIGT


  15.1 Applikationen riktar sig endast till användare som förbereder åtkomst
  till applikationen från Sverige om inte annat anges i villkoren.
  15.2 Användare som förbereder åtkomst till applikationen från en plats
  utanför Sverige är ansvariga för att följa lokala lagar och i den
  utsträckning sådana lagar är tillämpliga.
  15.3 Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara olaglig, ogiltig eller
  inte verkställbar av någon annan anledning, ska sådan bestämmelse anses ha
  utelämnats och påverkar inte giltigheten eller verkställbarheten av någon
  av de återstående bestämmelserna i villkoren.
  15.4 Dessa villkor utgör hela avtalet mellan BookAnything och användaren om
  användningen av tjänsten och ersätter alla tidigare avtal och åtaganden i
  detta avseende.
  15.5 Dessa villkor har upprättats och ska tolkas i enlighet med svensk lag.


  16. Tvistlösning


  Om det finns en tvist mellan BookAnything och användaren i samband med
  dessa villkor eller av någon annan anledning, ska parterna i första hand
  försöka lösa tvisten genom avtal. Om parterna inte kan komma överens kan
  tvisten avgöras av den allmänna klagomålsnämnden i den utsträckning som
  nämnden är behörig att överväga ärendet. I annat fall avgörs tvisten av en
  allmän domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som exklusiv första
  instans.
Return